WickedShop

Wicked Shop

Wicked
Shop

Szukaj
Close this search box.

Regulamin Sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne, oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu WickedShop.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed dobrowolnym wypełnieniem formularzy w Serwisie.

§2 Definicje

 1. Sklep lub serwis – serwis internetowy „Wicked Shop” działający pod adresem https://wickedshop.pl
 2. Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
 3. Usługodawca lub Sprzedawca lub Administrator – Firma „Nakaya Art” Marta Kotynia, prowadząca działalność pod adresem: Powstańców Warszawskich 14/7, 41-902 Bytom, śląskie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 631-25-96-081, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 4. Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, lub dokonująca zakupu przez Sklep.
 5. Usługi – udostępniane treści lub wykonanie usług oferowanych w Serwisie lub Sklepie.
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i Sklepu.
 7. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, artykułach, wydarzeniach, i ofertach świadczona na zasadach opisana w tym regulaminie.
 8. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Usługobiorcy Serwisu zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Produkt cyfrowy- produkt dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – w zależności od cech Produktu lub Usługi- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Panel klienta – funkcjonalność w Sklepie pozwalająca na podgląd aktualnych zamówień i zmianę danych.

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o regulamin

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania z Usług przez Usługobiorcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i zakresie wskazanym w regulaminie.
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację warunków regulaminu.
 4. Usługobiorca może korzystać z następujących usług Sklepu:
  1. Przeglądanie treści,
  2. Wyszukiwanie treści,
  3. Zapisanie się do newslettera poprzez formularz zapisu do newslettera,
  4. Kontakt z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy,
  5. Obsługa sklepu internetowego,
  6. Obsługa profilu w sklepie internetowym,
  7. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

§4 Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Usługobiorca, który wyrazi chęć otrzymywania Newslettera poprzez formularz dostępny w Sklepie.
 2. Usługodawca w celu potwierdzenia oświadczenia woli o zamiarze skorzystania z usługi Newsletter stosuje procedurę podwójnej akceptacji („double opt-in”), co oznacza, że po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza Usługodawca przesyła Usługobiorcy na podany w formularzu e-mail wiadomość potwierdzającą zamiar włączenia usługi (opt-in) wraz ze specjalnym linkiem potwierdzającym decyzję o zapisie.
 3. Poprawnie zweryfikowany przez procedurę double opt-in formularz jest zapisywany w serwisie MailerLite.
 4. Rezygnacja z korzystania z usługi Newslettera dokonuje się przez formularz rezygnacji. Adres ten jest widoczny w stopce każdego maila wysyłanego do Usługobiorców przez Usługę Newsletter.
 5. Po otrzymaniu dyspozycji o rezygnację z usługi Newsletter Usługobiorca usuwa dane Usługodawcy z serwisu MailerLite i wysyła potwierdzenie rezygnacji z usługi na adres e-mail.
 6. Usunięcie danych Usługodawcy z serwisu MailerLite jest wykonywane w ciągu 48 godzin od daty wpłynięcia dyspozycji.
 7. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nakaya@wickedshop.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

§5 Kontakt drogą mailową

 1. Celem skontaktowania się z Usługodawcą Usługobiorca może skorzystać z wysłania wiadomości na adres mailowy nakaya@wickedshop.pl.
 2. Wysłanie wiadomości na adres mailowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na wiadomość oraz ich archiwizacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na wiadomość bez podania przyczyny.

§6 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy to serwis znajdują się pod adresem www.wickedshop.pl.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w sklepie możliwe jest po założeniu Konta i podania danych osobowych i adresowych.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych. Podane ceny są cenami netto.
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia.

§7 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Zakładanie konta w Sklepie Wicked Shop nie jest jeszcze możliwe.

§8 Składanie zamówienia w Sklepie

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. Wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  2. Podać adres email, na który będą wysyłane aktualizacje statusu zamówienia.
  3. Zgodzić się z regulaminem Sklepu WickedShop.pl i wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.
  4. Wyrazić chęć otrzymywania newslettera (opcjonalnie).
  5. Wyrazić chęć rejestracji (opcjonalnie).
  6. Wyrazić chęć otrzymania faktury (opcjonalnie).
  7.  Wybrać sposób zapłaty za zamówienie.
  8. Podać dane adresowe: Kraj, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy (opcjonalnie), adres.
  9. Zostawić dodatkowe uwagi odnośnie zamówienia.
  10. Zakończyć proces składania zamówienia.
  11. Opłacić zamówienie.
 2. Wszelkie zmiany w statusie zamówienia zostaną wysyłane na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia.

Płatności należy dokonać w ustalonym terminie opisanym w §10 niniejszego regulaminu.

§9 Metody dostawy oraz płatności

 1. Informacje o dostawie i metodach płatności znajdują się pod tym linkiem.

§10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Czas realizacji zamówienia liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Jeżeli Klient zakupił produkt cyfrowy, produkt zostanie wysłany na adres mailowy niezwłocznie po otrzymaniu płatności Klienta.
 7. Informacja o warunkach technicznych wymaganych do korzystania z produktu cyfrowego są podane na stronie produktu cyfrowego.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Informacje o odstąpieniu od umowy znajdują się pod tym linkiem.

§12 Reklamacja i gwarancja

Informacje o odstąpieniu od umowy znajdują się pod tym linkiem

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14 Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe klienta składającego zamówienie są przechowywane w serwisie internetowym WooCommerce służącym do zarządzania sklepem internetowym.
 3. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania newslettera adres mailowy klienta jest przechowywany w serwisie MailerLite służącym do zarządzania newsletterami.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§15 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Polityka Prywatności jest opisana pod tym linkiem.

§16 Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa,
  3. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
  4. Konto pocztowe e-mail.
 2. Przy korzystaniu z Sklepu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić działaniu Sklepu.

§17 Przypisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności informowania o tym Usługobiorców w sytuacji, w których dana zmiana nie ma istotnego wpływu na świadczone Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszego regulaminu o czym poinformuje Usługobiorców zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Regulaminu. W przypadku w którym Usługobiorca nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek wypisać się z usługi Newsletter.
 3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie będą publikowane na tej podstronie Sklepu.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Dziennik zmian:

31.07.2021 – Pierwsza wersja dokumentu