• Regulamin usług

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, warunki, oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu WickedShop.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed dobrowolnym zakupem usługi.

Definicje:

  • Usługodawca - Firma "Nakaya Art" Marta Kotynia, prowadząca działalność pod adresem: Chorzowska 5, 44-100 Gliwice, śląskie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 631-259-6081.
  • Usługobiorca - osoba fizyczna, dla której Usługodawca świadczy usługi
  • Usługi - Zakres i rodzaj usług został zdefiniowany w paragrafie §2 

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o regulamin

Usługodawca świadczy następujące usługi:

  • Oddczyt z Karta Tarota,
  • Zabieg naturalnego wspomagania metodą Reiki,
  • Odczyt z Kronik Akaszy,
  • Kursy i szkolenia,
  • Wykonanie rysunku Anioła na zamówienie.

§3 Warunki świadczenia usług

Warunkiem koniecznym skorzystania z usług jest wyrażenie chęci poprzez zakup usługi przez sklep https://wickedshop.pl.

Po ustaleniu pomiędzy obiema stronami zakresu usługi usługobiorca dokonuje opłaty za usługę. Usługobiorca wyśle dane poprzez email.

Po dokonaniu wpłaty należy umówić się na dogodny termin dla obu stron, sugerując się godzinami dostępności podanymi na stronie w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wpłaty na konto usługodawcy. 

Nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

W przypadku konieczności przełożenia dowolnej usługi z winy usługodawcy wpłata nie przepada i można wybrać inny termin świadczenia usługi, lub otrzymać zwrot kwoty. 

Jeżeli usługobiorca nie stawi się o ustalonej porze, wpłacona kwota za usługę nie podlega zwrotowi. 

Godzina rozpoczęcia i zakończenia zabiegu jest wiążąca i nie podlega zmianie później niż 48 godzin przed umówioną datą.

Zmienić ustaloną datę i godziny wykonania usługi można maksymalnie raz.

§4 Przebieg usług

Usługa jest przeprowadzana zdalnie przy użyciu komunikatora Skype, Messenger, Zoom lub innego, który odpowiada stronom.

W przypadku spóźnienia się usługobiorcy nie przewiduje się przedłużania czasu zabiegu o czas wynikający ze spóźnienia. 

Usługa odczytu Kronik Akaszy oraz Tarota adresowana jest do osób dorosłych. W przypadku zabiegu Reiki, osoby niepełnoletnie powinny przynieść ze sobą na zabieg pisemną zgodę swoich opiekunów prawnych na odbycie usługi. 

Zabroniony jest udział osób postronnych w czasie usługi, w tym także dzieci, nawet w formie "obserwatorów".

Zabronione jest nagrywanie usług.

§5 Przeciwwskazania

Wszelkie niedyspozycje, choroby i urazy, należy zgłosić usługodawcy przed dokonaniem wpłaty. Usługodawca nie posiada wykształcenia medycznego. Usługobiorca korzysta z usługi na własne ryzyko.

Zabieg Reiki działa wspomagająco i wyrównująco. Nie zastąpi jednak profesjonalnej opieki lekarza lub terapeuty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje zdrowotne wynikające z woli usługobiorcy.

Zabronione jest korzystanie z usług pod wpływem środków psychoaktywnych, alkoholu, czy w trakcie trwania stanów psychotycznych.

Odczyt z Kronik Akaszy działa rozwijająco i motywująco. Zabronione jest jednak korzystanie z tej usługi pod wpływem środków psychoaktywnych, alkoholu i innych zaburzających perspepcję substancji. Odczyt z Kroniki Akaszy kierowany jest wyłącznie do osób aktualnie zdrowych psychicznie, nie znajdujących się pod opieką psychiatryczną lub nie zażywających środków zmieniających świadomość. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje zdrowotne wynikające z woli usługobiorcy.

§6 Przypisy końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności informowania o tym Usługobiorców w sytuacji, w których dana zmiana nie ma istotnego wpływu na świadczone Usługi.

Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Regulaminu. 

Wprowadzone zmiany w Regulaminie będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Dziennik zmian:

  • 31.07.2021 - Pierwsza wersja dokumentu